Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2ehandsje.nl

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: 2ehandsje.nl of verkoper, de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
 2. Consument of klant: de wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper of klant.
 3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper en koper samen.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, de mogelijkheid voor de klant om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

2ehandsje.nl
Molenstraat 20
7551 DC HENGELO
E-mail: info@2ehandsje.nl
Telefoon: 06 2692 0566

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper via de website 2ehandsje.nl.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling 

 1. De prijzen op de website van 2ehandsje.nl zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. U kunt in onze webwinkel veilig betalen via i-Deal. De volledige koopsom wordt altijd meteen na het afronden van een bestelling via de webshop voldaan via i-Deal of per bankoverschrijving.
 2. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

Artikel 5 – Levering

 1. Ons doel is om u zo snel mogelijk te voorzien van uw bestelling. Wij streven ernaar om na ontvangst van uw betaling binnen 1-2 werkdagen te leveren. Wij houden u ten alle tijden op de hoogte van de voortgang van uw bestelling. U ontvangt van ons altijd bericht wanneer uw bestelling daadwerkelijke ten vervoer is aangeboden.
 2. Vanwege drukte bij een vervoerder kan er vertraging ontstaan in de levertijd. U begrijpt dat dit voor ons overmacht is en u geen recht geeft op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de producten door verkoper worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 4. Indien verkoper (extra) gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 5. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 6. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na de dag van aflevering van de goederen door koper per e-mail bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan geschieden via e-mail: klantenservice@2ehandsje.nl . U ontvangt van ons altijd een bevestiging op uw e-mail.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 2. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Garanties 

 1. Omdat 2ehandsje.nl tweedehands artikelen aanbiedt, bestaat – voor het merendeel van de aangeboden artikelen – géén fabrieksgarantie meer. Zit er nog fabrieksgarantie op een artikel, dan zal dit specifiek bij het betreffende artikel worden vermeld. Verkoper garandeert dat alle, via haar webwinkel aangeboden artikelen, in goede staat zijn en zonder gebreken zullen funcioneren.
 2. Indien er nog fabrieksgarantie geldt voor een artikel, dan zal dit specifiek bij het betreffende artikel worden vermeld. Deze fabrieksgarantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben wijzigingen aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien van toepassing, is een eventuele fabrieksgarantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 13 – Herroepingsrecht / retourneren 

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties van de consument op maat zijn gemaakt.
 3. De consument kan ervoor kiezen om bij een retourzending een ander product uit te zoeken of consument krijgt binnen 14 dagen het bedrag van het geretourneerde, exclusief kosten voor het retourzenden, teruggestort op zijn of haar bankrekeningnummer.
 4. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd te zijn. Indien een retourzending niet voldoende is gefrankeerd, zullen wij deze niet in ontvangst nemen.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. De consument kan het retourformulier van verkoper gebruiken. Een retourformulier kan via een link onderaan de website gedownload en geprint worden of per e-mail worden toegezonden door verkoper.
 7. Volg voor het retourneren van producten de instructies hieronder.

Volg voor een retourzending de volgende stappen:

Aanmelden

Geef duidelijk aan:

 • Uw ordernummer, uw naam, het product waar het om gaat.
 • Wilt u het product ruilen voor een ander product, geef dan duidelijk aan voor welk product u wilt ruilen.
 • U ontvangt van ons altijd bericht na het aanmelden van een retourzending.

Verpakking

 • Pak het ongebruikte product/de producten in originele staat en verpakking in een doos.
 • Doe het ingevulde retourformulier in de doos.
 • Doe de door u ontvangen orderbevestiging of factuur in de doos
 • Plak het meegeleverde retourlabel goed zichtbaar op de doos.

Verzending

 • Lever het pakket in bij het postkantoor
 • Bewaar het verzendbewijs goed.

Terugbetaling

 • Wij maken de door u gemaakte aanschafkosten en oorspronkelijke verzendkosten (niet de kosten voor retourzenden) binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan u over.
 • U ontvangt van ons altijd bericht wanneer wij uw retourzending hebben ontvangen.
 • Wij storten het bedrag op dezelfde manier terug zoals u hebt betaald. Lukt dit niet, dan nemen we contact met u op.
 • Kosten voor de retourzending zijn altijd voor eigen rekening. Stuurt u een product terug omdat deze beschadigd of verkeerd geleverd is? Dan vergoeden wij deze kosten achteraf.

Artikel 14 – Klachten

Heeft u een klacht of misschien wel een suggestie? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail, met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving. Wij willen alleen maar tevreden klanten en komen graag samen tot een passende oplossing

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. 2ehandsje.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een bezoeker van de website mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2ehandsje.nl (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. 2ehandsje.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal 2ehandsje.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 2ehandsje.nl is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18 – Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Opgemaakt 12-10-2021

U kunt onze algemene voorwaarden  hier downloaden, opslaan en printen: Algemene voorwaarden 2ehandsje